Kratka zgodovina interneta – History of the internet

Kratka zgodovina interneta v besedi in sliki.

Kratka zgodovina interneta - History of the internet

Vir: http://www.onlinemba.com/blog/internet-history/

Komentiraj


*