ASP – RSS prikazovalnik

V nadaljevanju si bomo ogledali RSS prikazovalnik. RSS prikazovalniki oziroma RSS reader se uporabljajo za prikaz RSS objav na spletnih straneh s pomočjo ASP programskega jezika.

KODA
 <%
If DateDiff("h", Application("rss-html-time"), Now()) >= 2 then

Set xmlDOM = Server.CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
xmlDOM.async = False

xmlDOM.setProperty "ServerHTTPRequest", True
'Vnesemo URL RSS vsebin
xmlDOM.Load("https://www.pomagalnik.com/feed/")

'Pridobimo vse <item> oznake RSS objave
Set itemList = xmlDOM.getElementsByTagName("item")

'Sprehodimo se skozi vsako objavo
For Each item In itemList

'Dodelimo vrednosti
For each child in item.childNodes
Select case lcase(child.nodeName)
case "title"
title = child.text
case "link"
link = child.text
case "description"
description = child.text
End Select

Next

strHTML = strHTML & "<a href='" & Server.HTMLEncode(link) & "'>"
strHTML = strHTML & Server.HTMLEncode(title)
strHTML = strHTML & "</a>"
strHTML = strHTML & "<br>"
strHTML = strHTML & Server.HTMLEncode(description)
strHTML = strHTML & "<br><br> "

Next

Set xmlDOM = Nothing Set itemList = Nothing
Application.Lock
Application("rss-html") = strHTML
Application("rss-html-time") = Now()
Application.UnLock

End If

Response.Write(Application("rss-html"))
%>

ASP koda nam samo izpiše RSS vsebine. Za oblikovanje pa potrebujemo CSS, kjer določimo vse stile izpisov. Točke oziroma “bullete” lahko izbrišemo s pomočjo CSSja.

PRIMER
UL { 
padding: 0px;
MARGIN: 0px;
}

LI { 
list-style-type: none; 
background-image:none; 
padding: 0px 0px 15px 0px;
MARGIN: 0px 0px 15px 0px;
}

Komentiraj


*